ضوء حساس البريك شغال بعض الاحيان

ظهور ضوء البريك على الشاشة بين الحين والاخر

يعني تفحص نظام البريك

Google translate:

The brake light sensor is on sometimes.

The brake light sensor is on sometimes

This means checking the break system

Responder a esta pergunta Também tenho esse problema

Esta é uma boa pergunta?

Pontuação 0
Adicionar um comentário