لماذا تشتغل الوحدة المركزية ولا تشتغل الشاشة

لماذا لا تشتغل الوحدة المركزية ولا تشتغل الشاشة Why the central unit does not work and the monitor does not work

Responder a esta pergunta Também tenho esse problema

Esta é uma boa pergunta?

Pontuação 1
Adicionar um comentário