البوصلة لا تعمل بدقة الستشعر لايعمل The compass is not accurate

مستشعر البوصلة لايعمل

Translation

The compass is not accurate, the sensor is not working

Compass sensor not working

Responder a esta pergunta Também tenho esse problema

Esta é uma boa pergunta?

Pontuação 0
Adicionar um comentário