خطأ في النظام e79 System Error e79

تظهر شاشه سوداء مكتوب عليها خطأ في النظام

A black screen appears with a system error written on it

Responder a esta pergunta Também tenho esse problema

Esta é uma boa pergunta?

Pontuação 0
Adicionar um comentário