كيف اخرج من وضع الاسترداد

اريد الخروج من وضع الاسترداد دون أن أفقد ملفاتي

Responder a esta pergunta Também tenho esse problema

Esta é uma boa pergunta?

Pontuação 0
Adicionar um comentário