عند الضغط ع زر الباور يتوقف الهاتف عند شعار سامسون

وبعدها تم ايقاف الجهاز وعد تشغيله مره اخري

Responder a esta pergunta Também tenho esse problema

Esta é uma boa pergunta?

Pontuação 0
Adicionar um comentário